Data:

 

Zarząd SSTO zwołuje Walne Zebranie Członków Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które odbędzie się 20 lutego 2018 roku o godzinie 18.00 w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Skoczyńskiego 1, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SSTO z jego działalności.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej SSTO.
 7. Powołanie członków Zarządu na nową kadencję.
 8. Powołanie członków Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.