Monitoring

Monitoring prowadzony jest przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli w celu zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia i obejmuje:

 

– główne wejście szkoły,
– prawa strona frontowej ściany budynku,
– boisko wielofunkcyjne,
– dolny hol,
– szatnie dla uczniów.

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego w budynku użytkowanym przez  Społeczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli  położonego przy ul. ks. J. Skoczyńskiego 1, 37-450 w Stalowej Woli (dalej „monitoring”)  jest Społeczna  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej (dalej jako SSP).

Z kim mogę skontaktować się
w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez SSP w ramach monitoringu można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: ssp1@stalowawola.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych przez SSP moich danych osobowych?

Zakres zgromadzonych danych w ramach monitoringu obejmuje Państwa wizerunek.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

SSP przetwarza dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu w celu związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

Jaka jest podstawa przetwarzania? Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora w rozumieniu art. 7 lit. f) dyrektywy 95/46/WE.
Jakie prawa przysługują
osobom objętym monitoringiem?

Każdej osobie przysługuje prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony wizerunku przed rozpowszechnianiem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;  prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach; prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych; prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

W jakich miejscach monitoring jest zastosowany?

Monitoring obejmuje: główne wejście szkoły, prawą stronę frontowej ściany budynku, boisko wielofunkcyjne, dolny hol, szatnie dla uczniów.

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

SSP nie stosuje tzw. profilowania, które polega na tworzeniu w oparciu o pozyskane informacje profili preferencji osób, których dane dotyczą.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Dane gromadzone w ramach monitoringu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz SSP usługi z zakresu obsługi systemów ochrony oraz organom ścigania i innym uprawnionym organom.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni, po czym są usuwane przez nadpisanie danych.
W interesie publicznym, na żądanie właściwego organu władzy publicznej, dane utrwalone w systemie przedmiotowego monitoringu mogą być odpowiednio wyodrębnione i przetwarzane dłużej niż przez 30 dni.