Oferta szkoły 2023/2024

CO NAS WYRÓŻNIA?

 

* INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

Klasy liczące do 18 uczniów. Praca w małych zespołach klasowych pozwala na poznanie możliwości każdego ucznia. Indywidualne podejście do ucznia zapewnia rozwijanie jego mocnych stron oraz pomoc w trudnościach. 

 

*  WYSOKI POZIOM EDUKACJI ORAZ NOWOCZESNE METODY

W celu zapewnienia naszym uczniom gruntownej wiedzy podstawowej liczba godzin niektórych przedmiotów (matematyka, j. polski, historia, przyroda) została zwiększona w stosunku do godzin w szkołach publicznych. Wysoki poziom nauczania w naszej szkole jest potwierdzony wynikami, jakie osiągają nasi uczniowie podczas egzaminów zewnętrznych oraz w konkursach przedmiotowych.

 

 

Wyniki konkursów

 

* NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA

Aby zdobywanie wiedzy przez uczniów było jak najbardziej efektywne wprowadzamy do szkoły ocenianie kształtujące. Ten sposób pracy nauczyciela z uczniem sprawia, że uczeń nie uczy się dla oceny, ale dla własnego rozwoju oraz jest świadomy tego co już potrafi, a nad czym musi jeszcze popracować. 

 

Nauczyciele wykorzystują najnowsze metody nauczania, np. elementy biblioterapii, pedagogikę cyrku, kinezjologię edukacyjną, pedagogikę zabawy, scrapbooking, decoupage. Uczniowie grają na flecikach polskich i bum-bum rurkach.

 

* NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Jednym z głównych celów jest efektywna nauka języków obcych. Językiem wiodącym jest język angielski. Liczba godzin w każdej klasie jest zwiększona w stosunku do szkół publicznych do 4 godz. tygodniowo. W naszej szkole język angielski jest uczony metodą Early Stage, Metoda ta zapewnia efektywną i ciekawą formę nauki jezyka oraz przygotowanie do egzaminów Cambridge: Movers, Flyres, KET for school oraz PET for school. 

 www.earlystage.pl

Od 4 klasy wprowadzony jest drugi język obcy – język niemiecki.

 

W nauce języków obcych bardzo ważną umiejętnością jest komunikacja. 

 

* INFORMATYKA

Autorski program z informatyki oraz zwiększona liczba godzin pozwalają naszym uczniom na poznanie tajników programowania. 

 

* ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ 

Staramy się zapewnić naszym uczniom warunki do rozwijania ich pasji oraz uzdolnień poprzez udział w dodatkowych zajęciach przedmiotowych oraz w kołach zainteresowań: szachy, legorobotyka, koło teatralne, tenis, jazda konna, kółko cyrkowe.

 

* WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA 

Naszym celem jest nie tylko rozwój intelektualny uczniów, ale przygotowanie ich do jak najlepszego funkcjonowania we współczesnym świecie. Dzięki programom profilaktyczno-wychowawczym (Spój inaczej, trening wychowania) dbamy o psychiczny i emocjonalny rozwój naszych wychowanków. Chcemy, aby nasi absolwenci nabyli kompetencje psychospołeczne, które decydują o tym jak się zachowujemy, dogadujemy z innym ludźmi. Umiejętności te są bardzo cenione na rynku pracy. 

W programach wychowawczych kładziemy nacisk na wychowanie do wartości. Współpracujemy ściśle z Fundacją KEDYW, z kombatantami AK oraz Związkiem Sybiraków. Nasi uczniowie biorą aktywny udział w wielu akcjach charytatywnych: Szlachetna Paczka, Paczka dla Seniora, Góra Grosza oraz akacjach organizowanych w razie potrzeby. 

 

* BEZPIECZEŃSTWO I RODZINNA ATMOSFERA 

Uczniowie chodząc do kameralnej szkoły nie są anonimowi. Tutaj nauczyciele znają wszystkich uczniów, nawet jeśli ich nie uczą. Fakt ten powoduje bliskie i przyjazne relacje, a także bezpieczeństwo uczniów. Rodzice są zaangażowani w pracę szkoły, działają w organie prowadzącym, uczestniczą w organizowanych przez nauczycieli Spotkaniach Rodzinnych oraz Pikniku Rodzinnym. 

 

* OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Szkoła zatrudnia pedagoga, logopedę, psychologa, organizuje zajęcia wyrównawcze i pomoc w przypadku pojawiających się trudności. 

 

 

 www.sto.org.pl

Uchwałą nr 1398/18 Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie nasz organ prowadzący czyli Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe zostało przyjęte w poczet członków wspierających STO.  STO czyli Społeczne Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Warszawie jest organizacją prowadzącą szkoły społeczne w całej Polsce. Obecnie STO prowadzi ponad 150 szkół w całej Polsce.

 

Poprzez przystąpieniu do Towarzystwa nasza szkoła nabywa pewne obowiązki i prawa. W praktyce oznacza to dla naszej szkoły, że nauczyciele, dyrekcja, rodzice będą mogli brać udział w szkoleniach organizowanych przez STO w Warszawie (zanim zostaliśmy członkiem skorzystaliśmy już z tego prawa i pani dyrektor brała udział w szkoleniach poświęconych rozliczaniu dotacji oraz zmian w prawie oświatowym). Nasi uczniowie będą mogli brać udział w programach i projektach organizowanych przez STO, a szkoła będzie mogła się starać o dofinansowania do imprez organizowanych o zasięgu ponadlokalnym. Bardzo ważną korzyścią będzie wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami.

 

 

Podanie o przyjęcie do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1

 

Informacja Wychowawcy Przedszkola (dotyczy klas 0 i 1)

 

W naszej szkole obowiązuje Regulamin Stroju Ucznia. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.