Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2018/2019

Data:

 

Informujemy, że Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w uzgodnieniu z Radą Rodziców zapewnia uczniom możliwość zawarcia grupowego ubezpieczenie NNW. Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019 ubezpieczeni są w firmie: 

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
ul. Nowakowskiego 22, 00-668 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806

 

Składka na ubezpieczenie uczniów NNW w kwocie 42,00 zł zbierana jest w terminie do piątku (5 października) u wychowawców. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia:
1.  Ogólne warunku ubezpieczenia uczniów
2.  Druk zgłoszenia szkody
3. Lista osób opłacających składkę (lista osób opłacających składkę ubezpieczeniową – do uzupełnienia na najbliższej wywiadówce; imię i nazwisko ucznia, podpis rodzica / prawnego opiekuna)

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły jest dobrowolne. Rodzice mają możliwość ubezpieczenia swoich dzieci we własnym zakresie, wybierając dowolnego ubezpieczyciela.